تبلیغات
. - آقا...

.

آقا...

نویسنده :نعلین سایبری
تاریخ:16 تیر 91-18:06

اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، در برابر خدا و پیامبرش [در هیچ كارى‌] پیشى مجویید و از خدا پروا بدارید كه خدا شنواى داناست.

هیچ وقت جلوتر از رهبری نرویم و هیچ وقت از او عقب نمانیم
«واللازم لهم لاحق»Admin Logo
themebox Logo